Englishmen abroad.

Nikon F, Ilford FP4+

Englishmen abroad.
Englishmen abroad.

Nikon F, Ilford FP4+